Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Svoz nebezpečného odpadu

Komise životního prostředí OÚ Hudlice organizuje

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Sběr bude prováděn centrálně na „kluzišti“ u kostela

Sobota 18.5.2024    10,30 – 12,00 hod.                       

Svoz bude zajišťovat AVE Beroun. Tento odpad máte možnost odevzdat do přistavených vozidel.

Odpady budou přebírány bezplatně v množství odpovídajícímu odpadu běžné domácnosti. Zejména se to týká pneumatik.

Důležité upozornění!!!!

Obecní úřad Hudlice nebude přejímat
LEDNIČKY, MRAZÁKY, TELEVIZE, MONITORY, RÁDIA, VIDEA A OSTATNÍ VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A ELEKTROZAŘÍZENÍ. TYTO ODEVZDÁVEJTE PŘÍMO V NAŠEM SBĚRNÉM MÍSTĚ DO E-DOMKU.


Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června2024-informace

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. čevna2024-info


Sběr železného šrotu

SK Hudlice oddíl kopané

provede

v sobotu 4.5.2024 od 9 hodin v obci Hudlice

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU                    

železný šrot připravte na přístupných místech před dům

případně rádi pomůžeme s jeho vynesením

kontakt 720 620 162

sběr železného šrotu 2024

 


Čarodějnice

AKCE „ČARODĚJNICKÝ REJ“ JE ZRUŠENA !!!

ČARODĚJNICKÝ REJ PLAKÁT       


Grant Dobrý soused

Otevření grantové výzvy zaměřené na Berounsko na rozvoj sousedských aktivit „DOBRÝ SOUSED: KOMUNITNÍ ŽIVOT NA BEROUNSKU 2024“.

Tato grantová výzva navazuje na loňský ročník a klade si za cíl podpořit spolky i neformální skupiny obyvatel, kteří pečují o svoji komunitu – o dobré sousedské vztahy, společná setkávání a své okolí.

S podporou až 30 000 Kč na jeden projekt mohou třeba opravit lavičku pod lípou, vybudovat obecní ohniště na společné opékání buřtů nebo uspořádat sousedské slavnosti a jiné zajímavé berounské projekty.

Žádosti přijímáme do neděle 2. června 2024.

Veškeré informace o této výzvě se dozvíte na našem webu: Dobrý soused: Komunitní život na Berounsku 2024 – Nadace Tipsport.

S dotazy se neváhejte obrátit na Martinu Piškytlovou z Nadace Tipsport na e-mailu: martina.piskytlova@nadacetipsport.cz.

Se srdečným pozdravem celý tým Nadace Tipsport

plakát na vypsaný grant Dobrý soused

 


Dovolená ordinace PL Hudlice MUDr. Sergej Kafka

Dovolená ordinace PL Hudlice MUDr. Sergej Kafka

od 29.04.2024 do 3.05.2024

V akutních případech zastupuje MUDr. Jan Hájek a MUDr. Hana Rennerová

ordinace  v prvním patře polikliniky Králův Dvůr, Průmyslová 614

Otevírací doba:

 • Po: 07.00 – 11.00
 • Út: 13.00 – 18.00
 • St: svátek
 • Čt: 07.00 – 09.00
 • Pá: 12.00 – 16.00

Kontakt:

mob.: +420 603 154 580 pouze v ordinačních hodinách

tel.: +420 311 636 340

kontakt mimo ordinační dobu (neakutní kontakt na mail):

email – jahajekmudr@seznam.cz

 


Konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ Nižbor

OBEC NIŽBOR
vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky                                                                                     Základní školy Nižbor, Školní ulice č.p. 25, 267 05 Nižbor.
Bližší informace na
www.obecnizbor.cz

Inzerát na konkurz ZŠ Nižbor


Oznámení- odpadové hospodářství

Upozornění

dle Obecně závazné vyhlášky obce Hudlice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou Zastupitelstvo obce Hudlice schválilo na svém zasedání dne 12. prosince  2023 s účinností od 1. ledna 2024

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci[1]

b) nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 1 000 Kč.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku.

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

 1. a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
 5. e) nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

 1. a) je přihlášená v sídle ohlašovny tj. Hudlice, Jungmannova 355 a v obci celoročně nezdržuje,
 2. b) se narodila v příslušném kalendářním roce.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která v obci vlastní další nemovité věci.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

 

[1]Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, (1.) kterému byl povolen trvalý pobyt, (2.) který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, (3.) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo (4.) kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

 


Jarní SWAP

plakát na jarní SWAP


Zápis dětí do MŠ na školní rok 2024 – 2025 Beroun

DĚTSKÝ DOMOV A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEROUN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM MLÁDEŽE 1102/8, BEROUN – MĚSTO, 266 01 BEROUN

POŘÁDÁ  ZÁPIS DĚTÍ  DO MŠ  NA ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

dle § 16, odst. 9 Školského zákona.

 

 Zápis je spojený s Dnem otevřených dveří v prostorách zařízení.

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 15. 5.  2024 od 13,00h do 16,00h.

Více informací na www.ddmsberoun.cz

Co a komu nabízíme?

 je součástí Dětského domova. Přijímáme k denní docházce děti s kombinovaným postižením a s narušenými komunikačními schopnostmi.

Nabízíme komplexní péči v bezbariérovém prostředí, individuální přístup zohledňující specifické potřeby dětí a diagnostickou podporu Speciálně pedagogického centra (SPC), které je součástí zařízení. SPC poskytuje poradenské, ambulantní logopedické a jiné služby rodičům a všem, kteří se starají, pečují o děti s výše uvedeným zdravotním postižením.

Mgr. Jana Müllerová, ředitelka

  IČ: 47511753     

 Číslo účtu: KB 12239131/0100

 Telefon ředitel: 311 611 728

Sociální pracovnice: 311 611 726

Nonstop: 311 611 727

Fax, ekonom: 311 610 734

       SPC: 311 514535

www: ddmsberoun.cz

e-mail: mullerova@ddmsberoun.cz

ID datové schránky: piiuij6