Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Hudlice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hudlice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce

Organizační řád obce

Seznam zřizovaných organizací:

Mateřská školka Hudlice
Základní škola Hudlice

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Hudlice
Jungmannova 355
267 03 Hudlice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hudlice
Jungmannova 355
267 03 Hudlice

4.3 Úřední hodiny

pondělí a středa:  7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
čtvrtek:  7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

Telefonní seznam úřadu

4.5 Číslo faxu

Fax: 311 697 323

4.6 Adresa internetové stránky

Naše webové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

e-podatelna

4.8 Další elektronické adresy

E-mailové adresy na pracovníky úřadu

4.9 Identifikátor datové schránky

m84bs9p

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna Beroun č.ú. 363704349/0800

6. IČ

IČ: 00233285

7. DIČ

DIČ: CZ00233285 (obec je plátcem DPH)

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2020

9. Žádosti o informace

Obec Hudlice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • na www.obec-hudlice.cz
 • informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Poskytovaní informaci

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obecní úřad Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice,
nebo e-mail: podatelna@obec-hudlice.cz.

Poskytovaní informaci

11. Opravné prostředky

Poskytovaní informaci

12. Formuláře

Povinné informace – formuláře
 • Formulář - vítání občánků
  Datum publikace: 9. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Žádost o poskytnutí informace
  Datum publikace: 9. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: docx
  Anotace:
 • Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  Datum publikace: 9. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: doc
  Anotace:
 • Přihláška - pes
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: doc
  Anotace:
 • Odhláška - pes
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: doc
  Anotace:
 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: doc
  Anotace:

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Seznam životních situací a návody na jejich řešení naleznete zde

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zdroj: MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Zákon o obcích – č. 128/2000 Sb.
Zákon o krajích – č. 129/2000 Sb.
Správní řád – č. 500/2004 Sb.
Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností – č. 314/2002 Sb.
Zákon o archivnictví a spisové službě – č. 499/2004 Sb.
Zákon o úřednících – č. 312/2002 Sb.
Zákon o užívání státních symbolů – č. 352/2001 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů – č. 101/2000 Sb.
Zákoník práce – č. 262/2006 Sb.
Zákon o obecní policii – č. 553/1991 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – č. 250/2000 Sb.
Stavební zákon – č. 183/2006 Sb.
Shromažďovací zákon – č. 84/1990 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí – č. 491/2001 Sb.
Zákon o právu na informace o životním prostředí – č. 123/1998 Sb.
Zákon o svobodném přistupu k informacím – č. 106/1999 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů – č. 309/1999 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb.
Zákon o hazardních hrách – č. 186/2016 Sb.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – č. 250/2016 Sb.
Zákon o místních poplatcích – č. 565/1990 Sb.
Zákon o cenách – č. 265/1991 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel – č. 133/2000 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích – č. 13/1997 Sb.
Zákon o inspekci práce – č. 251/2005 Sb.
Zákon o požární ochraně – č. 133/1985 Sb.
Zákon o volbách do Evropského parlamentu – č. 62/2003 Sb.
Vyhláška o matrikách, jménu a příjmení – č. 207/2001 Sb.
Příloha k vyhlášce č. 207/2001 Sb.
Zákon o matrikách, jménu a příjmení – č. 301/2000 Sb.
Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – č. 36/2006 Sb.
Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy – č. 364/2009 Sb.

Veškeré tyto právní dokumenty jsou k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Hudlice.

14.2 Vydané právní předpisy

Směrnice a vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informaci

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

16.2 Výhradní licence

Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2019

18. Výběrová řízení

Přehled výběrových řízení
Věstník veřejných zakázek

Výzva k výběrovému řízení
 • Výzva k účasti na malé zakázce na akci
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Oprava polní cesty -Hudlice
 • Výzva k účasti na malé zakázce na akci
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Hudlice výměna svítidel
 • Výzva k účasti na malé zakázce na akci
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Hudlice víceúčelové hřiště
 • Výzva MŠ Hudlice
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Rozšíření kapacity - vnitřní mobiliář
 • Výzva oprava a sanace krovu
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Stará škola
 • Výzva výběr bankovního ústavu
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Výzva oprava a sanace krovu
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  ZŠ Hudlice
 • TDI na akci Snížení energetické náročnosti budovy
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  ZŠ Hudlice
 • Technický dozor investora
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kanalizace