Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Nejdůležitější používané předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Veškeré tyto právní dokumenty jsou k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Hudlice.

Zdroj: MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Zákon o obcích – č. 128/2000 Sb.
Zákon o krajích – č. 129/2000 Sb.
Správní řád – č. 500/2004 Sb.
Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností – č. 314/2002 Sb.
Zákon o archivnictví a spisové službě – č. 499/2004 Sb.
Zákon o úřednících – č. 312/2002 Sb.
Zákon o užívání státních symbolů – č. 352/2001 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů – č. 101/2000 Sb.
Zákoník práce – č. 262/2006 Sb.
Zákon o obecní policii – č. 553/1991 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – č. 250/2000 Sb.
Stavební zákon – č. 183/2006 Sb.
Shromažďovací zákon – č. 84/1990 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí – č. 491/2001 Sb.
Zákon o právu na informace o životním prostředí – č. 123/1998 Sb.
Zákon o svobodném přistupu k informacím – č. 106/1999 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů – č. 309/1999 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb.
Zákon o hazardních hrách – č. 186/2016 Sb.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – č. 250/2016 Sb.
Zákon o místních poplatcích – č. 565/1990 Sb.
Zákon o cenách – č. 265/1991 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel – č. 133/2000 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích – č. 13/1997 Sb.
Zákon o inspekci práce – č. 251/2005 Sb.
Zákon o požární ochraně – č. 133/1985 Sb.
Zákon o volbách do Evropského parlamentu – č. 62/2003 Sb.
Vyhláška o matrikách, jménu a příjmení – č. 207/2001 Sb.
Příloha k vyhlášce č. 207/2001 Sb.
Zákon o matrikách, jménu a příjmení – č. 301/2000 Sb.
Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – č. 36/2006 Sb.
Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy – č. 364/2009 Sb.