Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Oznámení- odpadové hospodářství

Upozornění

dle Obecně závazné vyhlášky obce Hudlice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou Zastupitelstvo obce Hudlice schválilo na svém zasedání dne 12. prosince  2023 s účinností od 1. ledna 2024

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci[1]

b) nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 1 000 Kč.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku.

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

  1. a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
  5. e) nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

  1. a) je přihlášená v sídle ohlašovny tj. Hudlice, Jungmannova 355 a v obci celoročně nezdržuje,
  2. b) se narodila v příslušném kalendářním roce.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která v obci vlastní další nemovité věci.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

 

[1]Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, (1.) kterému byl povolen trvalý pobyt, (2.) který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, (3.) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo (4.) kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.